T-Dagen

Een initiatief van T-Nederland

Werkdocument versie 160208.1530

Introductie
T-Nederland bestaat uit een kleine groep maatschappelijk betrokken transgenders en is ontstaat in 2010. Het eerste project dat werd gestart was T-Amersfoort; een maandelijkse bijeenkomst van transgenders in een openbaar café, waar op dat tijdstip ook andere ‘gewone’ gasten aanwezig zijn. Doel was en is de transgendermens achter de gordijnen weg te halen en deel te laten nemen aan de maatschappij in al zijn verschijningsvormen, kort gezegd: emancipatie en acceptatie.
T-Nederland was als initiatiefnemer betrokken bij het Transgenderfestival 2013 in Amersfoort, bij de uitvoering waarvan de gemeente Amersfoort een belangrijke rol heeft gespeeld.
T-Nederland heeft in 2015 T-Breda in het leven geroepen als evenknie van T-Amersfoort en is in die regio ook actief voor het regionale COC, met ondermeer voorlichting op scholen en besloten bijeenkomsten voor transgenders.
De actieve leden van T-Nederland zijn Emma Laurijssens en Eva van Engelenhoven.

Transgenderevenement
In 2015 is een start gemaakt met de voorbereidingen voor een transgenderevenement in Breda in het voorjaar van 2017. Daarbij zijn van aanvang aan de gemeente Breda en COC Tilburg-Breda betrokken.
De bedoeling is om het evenement te spreiden over twee dagen, de eerste dag met de titel Transgender & Werk, de tweede dag met de titel Transgender & Zorg. Op die tweede dag zal ook ruimte zijn voor andere activiteiten zoals workshops met voor transgenders actuele en interessante onderwerpen. Daarnaast zal in ontspannende activiteiten worden voorzien.
Het evenement zal de naam T-Dagen dragen.

Transgender & Werk
Ook in een aantrekkende arbeidsmarkt blijkt het voor veel transgenders geen eenvoudige opgave om aan het werk te blijven of aan werk te komen. Dat daarbij onzekerheid aan zowel de zijde van de transgender als van de werkgever/opdrachtgever een rol speelt behoeft geen betoog.
T-Nederland zal een aantal organisaties benaderen en hun inzet vragen bij het totstandkomen van een themadag Transgender & Werk. Zowel werkgevers/werknemersorganisaties als uitkeringsinstanties zullen mogelijkheden aangeboden krijgen een rol te spelen bij dit project.

Transgender & Zorg
In Nederland – zoals in de meeste landen – bestaat gespecialiseerde transgenderzorg. Deze wordt gegeven door een tweetal zogenoemde kenniscentra en enkele particuliere organisaties. De samenwerking tussen de bestaande organisaties is nauwelijks aanwezig. Een te groot deel van de mensen die het zogenoemde transitietraject starten stuit op onnodige drempels die zich in een niet gering aantal gevallen zelfs manifesteren als tegenwerking. De status quo leidt er zelfs toe dat veel transgenders twee trajecten simultaan volgen om enige zekerheid te krijgen over een goede afloop.
Er bestaan in ons land meerdere organisaties die bedoeld zijn om transgenders en bij hun traject betrokkenen bij te staan. Hun activiteiten sluiten zelden op elkaar aan en maken een versnipperde indruk. Met enige regelmaat worden er door welwillende mensen nieuwe organisaties in het leven geroepen om de bestaande organisaties te organiseren of zelfs tot een organisatie te komen waarin de patiënt zelf een concrete vorm van medezeggenschap heeft. Aan dat laatste ontbreekt het nog steeds in het geheel.
De insteek voor deze dag zal zijn te komen tot een zo breed mogelijk gedragen analyse van de bestaande problematiek, op grond waarvan een opdracht kan worden geformuleerd aan bestaande partijen en/of een nieuw in het leven te roepen orgaan deze tot uitvoering te brengen.

Combinatie
T-Nederland denkt aan een combinatie van inditiatiefnemers. Of deze combinatie een rechtsvorm zal krijgen en zo ja welke dient in onderling overleg te worden vastgesteld. Voor de te vormen combinatie worden in eerste instantie de volgende organisaties uitgenodigd:

  • VNO/NCW als werkgeversorganisatie
  • FNV als werknemersorganisatie
  • UWV als uitkerings- en begeleidingsorganisatie
  • Gemeente Breda als mede-organiserende gaststad
  • COC Tilburg-Breda
  • COC Nederland